แบบฟอร์มแสดงข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
(Amendment National Civil Aviation Security Programme: NCASP)

 

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ

 
        เนื่องด้วย กพท. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ครั้งที่ 2 เพื่อให้มีมาตรฐานและความสอดคล้องกับภาคผนวก 17 (Annex 17) รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการภายในประเทศ
 
        ในการนี้ กพท. จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการนำข้อกำหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปดำเนินงาน โดยสามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ กพท. ในช่องทางนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ กพท. จะได้ดำเนินการพิจารณาต่อไป
 

  หน่วยงานราชการ

  ผู้ดำเนินงานสนามบิน

  ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

  ตัวแทนควบคุม/ผู้ประกอบการด้านสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ

  ผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบิน

  อื่นๆ

รายละเอียดผู้แสดงความคิดเห็น

Go to Top