แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(National Civil Aviation Security Training Programme : NCASTP)

 
 
        เนื่องด้วย กพท. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) ครั้งที่ 1 เพื่อให้มีมาตรฐานและความสอดคล้องกับภาคผนวก 17 (Annex 17 ) รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการภายในประเทศ
 
        ในการนี้ กพท. จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการนำข้อกำหนดในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติไปดำเนินงาน โดยสามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ กพท. ในช่องทางนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อ กพท. จะได้ดำเนินการพิจารณาต่อไป
 

  หน่วยงานราชการ

  ผู้ดำเนินงานสนามบิน

  ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

  ตัวแทนควบคุม/ผู้ประกอบการด้านสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ

  ผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบิน

  อื่นๆ

รายละเอียดผู้แสดงความคิดเห็น

Go to Top