ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน / Complaints system
 
เข้าสู่ระบบ/Log in
 
Email address :
Password :
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 ข้อที่ควรทราบก่อนร้องทุกข์หรือร้องเรียน / All grievances or complaints should know Before.
 
1. การร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่ทำให้อายุความสะดุดหยุดอยู่หรือสะดุดหยุดลง
The complaints to CAAT. Age is not interrupted.
2. การร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องเรียนที่จะนำเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องเรียนดังกล่าวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยตนเอง
The complaints to CAAT. Not jeopardize the rights of Complainants to bring complaints or complaints that the prosecution themselves.
3. กรณีผู้ร้องเรียนได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีในศาลด้วยตนเองแล้วน่าจะเป็นลักษณะว่า เมื่อใช้สิทธิดำเนินคดีที่ศาลแล้วให้ถือว่าผู้ร้องเรียนสละสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
If the complainant use the right to prosecute self, the complaint is deemed to be ceased.
4. การรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีสิทธิไม่รับพิจารณาหรือยุติการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนในกรณีดังนี้
The complaints. CAAT does not consider or to cease to be considered in the following cases.
        4.1 เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องเรียนได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลด้วยตนเองแล้ว
        Complaints that Complainants have the right to self litigation.
        4.2 เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
        The prosecution has a case in court or on the court's final judgment or order is completed.
        4.3 เรื่องที่อายุความในการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว
        The age of the litigation ended.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
I certify that the facts of the complaint filed with CAAT is responsible for the facts and truth above all.
การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎ หมายอาญา
A false complaint against the officer. Others which have been damaged may be guilty of a false official report by the Criminal Code.