สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน "CAAT 1st Aviation Forum"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
**************************
 
               สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นต้นแบบและพัฒนาให้ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการบิน การจัดกิจกรรมสัมมนาแสดงผลงานวิชาการด้านการบินจึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการด้านการบิน โดยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ที่มีผลงานวิจัยในด้านการบิน สู่สาธารณชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาชาวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจในด้านการบิน รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและมีประสบการณ์ร่วมกัน


กำหนดการสัมมนาฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงานสัมมนา
09.15 – 10.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น. เสวนาหัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน" โดยผู้แทนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน
11.45 – 12.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ช่วงที่ 2
12.30 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 

Download บทความ

 

 หนังสือเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ดานการบิน ครั้งที่ 1
 แนวทางการบริหารและการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยในอนาคต
 ความรู้ความสามารถพิเศษที่ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าทำงานในวิชาชีพด้านการบิน
 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอากาศยานไทย โดยใช้ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 การพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
 การออกแบบระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Markers System) ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค (Non-Technical Skills) สําหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ส่งผล ต่อระดับความปลอดภัยในการควบคุมจราจรทางอากาศ
 ความคาดหวังของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ำต่อการเลือกใช้ ศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน
 ความสำคัญของรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสาร (Ancillary Revenue) ต่อรายได้ของสายการบิน
 การศึกษาแนวคิดและจัดทำกรอบแนวคิดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย
 Automatic Takeoff and Landing of UAV

ติดต่อสอบถาม

   ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

   โทร 02-568-8800 ต่อ 3503 หรือ 3505

   E-mail: econ_aviation@caat.or.th