Counting Down to
CAAT 1st Aviation Forum

 
สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน "CAAT 1st Aviation Forum"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
**************************
 
               สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นต้นแบบและพัฒนาให้ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการบิน การจัดกิจกรรมสัมมนาแสดงผลงานวิชาการด้านการบินจึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการด้านการบิน โดยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ที่มีผลงานวิจัยในด้านการบิน สู่สาธารณชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาชาวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจในด้านการบิน รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและมีประสบการณ์ร่วมกัน


กำหนดการสัมมนาฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงานสัมมนา
09.15 – 09.45 น. เสวนาหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” โดยผู้แทนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
12.30 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถาม

   ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

   โทร 02-568-8800 ต่อ 3503 หรือ 3505

   E-mail: econ_aviation@caat.or.th

 
 

ประเภทการลงทะเบียน