กลับสู่หน้าหลัก / การป้องกันการทุจริต / หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
Download
 
ประกาศ กพท. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน.pdf
Download