กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
รายงานผลคะแนน ITA ของ กพท. ประจำปี 2564 และแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA ปี 2565
 
Download
 
รายงานผลคะแนน ITA ปี 64 และแผนการดำเนินงาน.pdf
Download