กลับสู่หน้าหลัก / การป้องกันการทุจริต / การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
Download
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยกระดับ ITA ของ กพท.
Download