กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
Download
 
ประกาศฯ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส.pdf
Download