กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / มาตรการป้องกันการรับสินบน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการป้องกันการรับสินบน
 
Download
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2563.pdf
Download