กลับสู่หน้าหลัก / การป้องกันการทุจริต / มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
Download
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์.pdf
Download