กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
Download
 
ประกาศ กพท. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf
Download