กลับสู่หน้าหลัก / การป้องกันการทุจริต / มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
Download
 
ประกาศ กพท. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf
Download