กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา
 
Download
 
ประกาศ กพท. เรื่องนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา.pdf
Download