กลับสู่หน้าหลัก / ข้อมูลพื้นฐาน / ผู้บริหาร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
นายสุทธิพงษ์ คงพูล
MR. Suttipong Kongpool

ผู้อำนวยการ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Director General
เบอร์ : 02-5688806
อีเมล์ : suttipong.k@caat.or.th
นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์
MR. Sarun Benjanirat

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Deputy Director
เบอร์ : 02-5688800 ต่อ 0501
อีเมล์ : sarun.b@caat.or.th
นายชยุต วัฒกภาคย์
MR. Chayut Wattakaphak

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
Manager of Internal Audit Office (IAO)
เบอร์ : 02-5688804
อีเมล์ : chayut.w@caat.or.th
นายขจรพัฒน์ มากลิ่น
MR. Kajonpat Maklin

ผู้จัดการฝ่ายนิรภัยการบิน
Manager of Aviation Safety Management Department (SMD)
เบอร์ : 02-5688813
อีเมล์ : kajonpat.m@caat.or.th
นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล
MR. Chatchai Puntragul

รักษาการผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
Acting Manager of Quality Assurance Department (QAD)
เบอร์ : 02-5688800 ต่อ 1201
อีเมล์ : chatchai.p@caat.or.th
นายบันเทิง เมฆฉาย
MR. Buntoeng Megchai

ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน
Manager of Flight Formalities Department (FFD)
เบอร์ : 02-5688817
อีเมล์ : buntoeng.m@caat.or.th
นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุภมร
MS. Penluck Supamorn

รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Acting Manager of Corporate Strategy Department (CSD)
เบอร์ : 02-568-8805
อีเมล์ : penluck.s@caat.or.th
นางสาวสรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์
MS. Saralnuch Sathiracharoensap

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Manager of Legal Department (LEG)
เบอร์ : 02-5688801
อีเมล์ : saralnuch.s@caat.or.th
นายไพสิฐ เหราบัตย์
MR. Paisit Herabat

ผู้จัดการฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
Manager of Airworthiness and Aircraft Engineering Department (AIR)
เบอร์ : 02-5688840
อีเมล์ : paisit.h@caat.or.th
นายอนันต์ คณาวิวัฒน์ไชย
MR. Anant Kanaviwatchai

ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
Manager of Economic Regulation Department (ERD)
เบอร์ : 02-5688814
อีเมล์ : anant.k@caat.or.th
นายกลศ เสนาลักษณ์
MR. Glot Sanalaksna

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่
Manager of Personnel Licensing Department (PEL)
เบอร์ : 02-5688833
อีเมล์ : glot.s@caat.or.th
นายวีระ ระบายศรี
MR. Weera Rabaysri

รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Acting Manager of Information and Communication Technology Department (ITD)
เบอร์ : 02-5688808
อีเมล์ : weera.r@caat.or.th
น.อ.หญิงสุดารัตน์ ชยากร
Group captain Sudarat Jayakorn

ผู้จัดการฝ่ายบริการข่าวสารการบิน
Manager of Aeronautical Information Service (AIS)
เบอร์ : 02-5688800 ต่อ 3101
อีเมล์ : sudarat.j@caat.or.th
นายกลศ เสนาลักษณ์
MR. Glot Sanalaksna

รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ
Acting Manager of Financial Accounting and Budgeting Department (FAB)
เบอร์ : 02-5688822
อีเมล์ : glot.s@caat.or.th
นางสาวสุภาวณีย์ ทิมทอง
MS. Supavanee Thimthong

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Acting Manager of Human Resource Management Department (HRD)
เบอร์ : 02-5688846
อีเมล์ : supavanee.t@caat.or.th
นางรุสนีย์ มุสตาปา
MRS. Rusnee Mustapa

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน
Manager of Aviation Security and Facilitation Standards Department (SFD)
เบอร์ : 02-5688828
อีเมล์ : rusnee.m@caat.or.th
นางทวิกา ห้วยหงษ์ทอง
MRS. Tawika Huayhongtong

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ
Manager of Air Navigation Services Standards Department (ANS)
เบอร์ : 02-5688824
อีเมล์ : tawika.h@caat.or.th
นายวีระ ชีวะอิสระกุล
Mr. Veera Cheevaidsarakul

รักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน
Acting Manager of Flight Operations Standards Department (OPS)
เบอร์ : 02-5688800 ต่อ 4301
อีเมล์ : veera.c@caat.or.th
น.อ.สุชาติ อ่างทอง
Group captain Suchat Angthong

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน
Manager of Aerodrome Standards Department (AGA)
เบอร์ : 02-5688800 ต่อ 3403
อีเมล์ : suchat.a@caat.or.th
นางภาวนา วงศ์พาที
MRS. Phawana Wongphathi

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
Manager of Aviation Industry Promotion Department (APD)
เบอร์ : 02-5688836
อีเมล์ : phawana.w@caat.or.th