กลับสู่หน้าหลัก / แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
Download
 
แผนรายจ่ายประจำปี 2565.pdf
Download