กลับสู่หน้าหลัก / การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
Download
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
Download