กลับสู่หน้าหลัก / การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
Download
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
Download