ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
   14 กันยายน 2563


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (consolidated version)
   11 มิถุนายน 2562

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • EMPIC
 • Aviation Satefy (TH)
 • E-Service
 • แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบทแก้ไขที่ ๑๗๖ ของภาคผนวก ๑ อนุสัญญาชิคาโก พ.ศ. ๒๔๘๗
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • แนวโน้มการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อพึงปฏิบัติ
 • AEDS
 • ข้อมูลสถิติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • Download (TH)
 • AIP
 • Flight Operations (TH)
 • PEL PORTAL
 • AVSEC PORTAL
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • บริการออนไลน์ภาครัฐ
 • กฎหมายและระเบียบ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร