ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และนวัตกรรม
   13 เมษายน 2561


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับสมบูรณ์: Consolidated Text)
   8 มีนาคม 2561

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • Technical guidance
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร