กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศคณะกรรมการการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ เรื่อง การส่งรายงานผลการประกอบกิจการ งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
   28 ธันวาคม 2561

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร