กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศ กพท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนโดยสารพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑
   14 พฤศจิกายน 2561

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • EDMS
 • Technical guidance
 • AVSEC PORTAL
 • รายงานประจำปี
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร