ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไ … อ่านเพิ่มเติม ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)