CAAT News 33/2564 : มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยาย … อ่านเพิ่มเติม CAAT News 33/2564 : มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้