เกี่ยวกับสำนักงาน

การบริหารงานบุคคล

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 รายการ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 รายการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒาทรัพยากรบุคคล1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี1 รายการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1 รายการ