เกี่ยวกับสำนักงาน

การบริหารงานบุคคล

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 รายการ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2 รายการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี3 รายการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1 รายการ