ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2565-2569

 

แผนยุทธศาสตร์ของ กพท. ประจำปี 2565 - 25691 รายการ

แผนปฏิบัติงานของ กพท. ประจำปี 25651 รายการ