ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2562-2565

 

แผนยุทธศาสตร์ของ กพท. ประจำปี 2562 - 25651 รายการ

นโยบายในการบริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย1 รายการ