ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2562-2565

 

แผนยุทธศาสตร์ของ กพท.1 รายการ

นโยบายในการบริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย1 รายการ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กพท.1 รายการ