อากาศยาน

การออก/ต่อใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness)

 

ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ1 รายการ