ข้อมูลเผยแพร่

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   

ประกาศเจตจำนงสุจริต1 รายการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต1 รายการ
ปี 25622 รายการ

การป้องกันการทุจริต2 รายการ
ปี 25611 รายการ
ปี 25622 รายการ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 รายการ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1 รายการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 รายการ


มาตรการป้องกันการรับสินบน1 รายการ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 รายการ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1 รายการ