การกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1 รายการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 รายการ


มาตรการป้องกันการรับสินบน1 รายการ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 รายการ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1 รายการ