การจัดทำสรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย

พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘