การจัดทำสรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม