การจัดทำสรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม