การจัดทำสรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘