รายการกฎหมาย

กฎระเบียบอื่นๆ

 


ระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖1 รายการ

ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖1 รายการ

ระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖1 รายการ