อากาศยาน

คู่มือการให้บริการ (Guidance Material)

 

การขอจองทะเบียนอากาศยาน1 รายการ

การขอจดทะเบียนอากาศยาน1 รายการ

การแก้ไขข้อความ/การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยาน1 รายการ

การขอถอนทะเบียนอากาศยาน1 รายการ

การขอและต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness or C of A)1 รายการ

การขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับส่งออกอากาศยาน (Export C of A)1 รายการ

ใบอนุญาตปฏิบัติการบินแบบพิเศษ (Special Flight Permit)1 รายการ

คู่มือความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Manual)1 รายการ

Airworthiness checklists1 รายการ