อากาศยาน

สถิติการให้บริการ

 

ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Certificate)1 รายการ

คู่มือความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Manual)1 รายการ

ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยาน (Certificate of Registration)1 รายการ