ผู้ประจำหน้าที่

การสอบเพื่อขอออกใบรับรองและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

 

แบบฟอร์มคำร้องสมัครสอบภาคทฤษฎี (Application Form for Theoretical Examination)1 รายการ

แบบฟอร์มคำร้องสมัครสอบภาคปฏิบัติ (Application Form for Practical Examination)2 รายการ

กำหนดการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (Schedule for theoretical examination for Personnel Licensing)11 รายการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีผู้ประจำหน้าที่ (Name list of examinee for licensing examination)136 รายการ


สมัครสอบภาคทฤษฎีฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Registration)1 รายการ