ผู้ประจำหน้าที่

การสอบเพื่อขอออกใบรับรองและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

 

แบบฟอร์มคำร้องสมัครสอบภาคทฤษฎี (Application Form for Theoretical Examination)1 รายการ


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีผู้ประจำหน้าที่ (Name list of examinee for licensing examination)82 รายการ

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (Announcement of theoretical examination for Personnel Licensing)344 รายการ

สมัครสอบภาคทฤษฎีฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Registration)1 รายการ