การสอบเพื่อขอออกใบรับรองและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีผู้ประจำหน้าที่ (Name list of examinee for licensing examination)

21 - 40  จากทั้งหมด 100 รายการ   
21 - 40  จากทั้งหมด 100 รายการ