การสอบเพื่อขอออกใบรับรองและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีผู้ประจำหน้าที่ (Name list of examinee for licensing examination)

41 - 60  จากทั้งหมด 100 รายการ   
41 - 60  จากทั้งหมด 100 รายการ