ระเบียบปฏิบัติ/คำสั่ง/ประกาศต่างๆ (Regulations)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (แบ่งตามประเภทใบอนุญาตฯ)

 

Applicable to All Personnel Licences22 รายการ

ใบอนุญาตนักบิน (Flight Crew Licence)17 รายการ