กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (แบ่งตามประเภทใบอนุญาตฯ)

ใบอนุญาตนักบิน (Flight Crew Licence)

1 - 16  จากทั้งหมด 16 รายการ   
1 - 16  จากทั้งหมด 16 รายการ