กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (แบ่งตามประเภทใบอนุญาตฯ)

ใบอนุญาตพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller Licence)

1 - 3  จากทั้งหมด 3 รายการ   
1 - 3  จากทั้งหมด 3 รายการ