กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (แบ่งตามประเภทใบอนุญาตฯ)

ใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operations Officer/Flight Dispatcher Licence)
  ไม่พบข้อมูล