การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ปี 2562

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี1 รายการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี1 รายการ