การป้องกันการทุจริต

ปี 2563

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ กพท. ประจำปี 25631 รายการ

รายงานความคืบหน้าตามมาตรการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร1 รายการ