คำแนะนำการกรอกข้อมูลคำขอร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เท่านั้น
 
1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยทำสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
1.1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน รวมถึง e-mail เพื่อการติดต่อกลับ
1.2 ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้
1.3 บรรยายการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
1) การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร
3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
2. แจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อกับ ผู้ร้องเรียนได้