เกี่ยวกับการบิน

การให้บริการการเดินอากาศ

 

บริการการจัดการการจราจรทางอากาศ3 รายการ

บริการระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน6 รายการ