ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
guide line 100464-02
ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฎิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔
   9 เมษายน 2564

ตามที่มีรายงานว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลับมามีแนวโน้มรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโร...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (Consolidated Version) และคำแปลภาษาอังกฤษ
   11 มิถุนายน 2562

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • CAAT-EMPIC
 • EMPIC
 • E-Service
 • ข้อมูลสถิติ
 • AEDS
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • แนวโน้มการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อพึงปฏิบัติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • สรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย
 • AIP
 • Download (TH)
 • Aviation Satefy (TH)
 • Flight Operations (TH)
 • PEL PORTAL
 • AVSEC PORTAL
 • Intranet
 • Banner_ITA
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • OIC
 • บริการออนไลน์ภาครัฐ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร