ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
leg-final-web-01
มาตรการจำกัดของเหลวขึ้นเครื่องบิน
   22 กันยายน 2560


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ขอเชิญให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (๑๑-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐)
   11 กันยายน 2560

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • AVSEC PORTAL
 • รับสมัครงาน
 • คู่มือประชาชน
 • Technical guidance
 • information
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร