เกี่ยวกับการบิน

อากาศยาน

 


การออก/ต่อใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness)2 รายการ