เกี่ยวกับการบิน

อากาศยาน

 


การออก/ต่อใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness)2 รายการ

ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (Permission to used Private Aircraft Operating License)2 รายการ