กฎหมายและระเบียบ

รายการกฎหมาย

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย13 รายการ

กฏหมายการเดินอากาศ31 รายการ
กฏกระทรวง71 รายการ

กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ9 รายการ

กฎหมายการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ1 รายการ


กฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน6 รายการคำอธิบายกฎหมายการเดินอากาศ / คู่มือปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย1 รายการ