กฎหมายและระเบียบ

รายการกฎหมาย

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย6 รายการ

กฏหมายการเดินอากาศ33 รายการ
กฏกระทรวง74 รายการ


กฎหมายการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ1 รายการ


กฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน6 รายการคำอธิบายกฎหมายการเดินอากาศ / คู่มือปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย1 รายการ