เกี่ยวกับการบิน

การให้บริการข่าวสารภายใน

 

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ1 รายการ