การเจรจาสิทธิการบินและความตกลง

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระดับพหุภาคี

 

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-จีน1 รายการ

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย1 รายการ

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยบริการเดินอากาศ1 รายการ

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ1 รายการ

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ1 รายการ