รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 4  จากทั้งหมด 4 รายการ   
1 - 4  จากทั้งหมด 4 รายการ   
กฏกระทรวง74 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน97 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน13 รายการ


ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย7 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย22 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย98 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย32 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย16 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน21 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน53 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน45 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ46 รายการ


รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน20 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน36 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ22 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน30 รายการ