รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 15  จากทั้งหมด 15 รายการ   
1 - 15  จากทั้งหมด 15 รายการ   

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗9 รายการกฏกระทรวง74 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน97 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน15 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม35 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย14 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย30 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย116 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย51 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย17 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน22 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน58 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน50 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ50 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน16 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน21 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน43 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ36 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน41 รายการ