รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 3  จากทั้งหมด 3 รายการ   
1 - 3  จากทั้งหมด 3 รายการ   
กฏกระทรวง74 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน96 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน13 รายการ


ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย7 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย20 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย93 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย31 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย16 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน6 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการการบินพลเรือน11 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน51 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน45 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ45 รายการ


รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย8 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน20 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน32 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ22 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน27 รายการ