กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
Download
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ฉบับที่ 2.pdf
Download